533 742 742     sklep@soldiersasg.pl 
          Czynne pn-pt 9.00 - 17.00 i sob 9.00 - 14.00
PolskiAngielski
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLDIERSASG.PL Z 07.12.2018

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. SprzedawcaSoldiers-Asg Jarosław Syrek ul. Konstancji 17, 44-300 Wodzisław ŚląskiNIP: 647-243-64-81, tel: +48 788-079-561, e-mail: sklep@soldiersasg.pl
 3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Soldiersasg.pl;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod soldiersasg.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
  Soldiers-Asg a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: soldiersasg.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: soldiersasg.pl, prowadzony jest przez Soldiers-Asg;
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Soldiers-Asg zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu soldiersasg.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Soldiers-Asg może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Soldiers-Asg za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Soldiers-Asg
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Soldiers-Asg
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Soldiers-Asg,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową soldiersasg.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę".
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Soldiers-Asg Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu soldiersasg.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
  (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego,
  2. płatnością przy odbiorze towaru.
  3. płatność kartą mastercard, visa

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Soldiers-Asg Jarosław Syrek ul. Konstancji 17, 44-300 Wodzisław ŚląskiNIP: 647-243-64-81, tel: +48 788-079-561, e-mail: sklep@soldiersasg.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej soldiers-asg.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, w przypadku zakupu rzeczy wyprodukowanej/zmodyfikowanej według specyfikacji klienta, a także w przypadku gdy produkt dostarczony jest z zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nie zwracamy Państwu kosztów dostarczenia rzeczy do naszego sklepu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu koszt zakupionego towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 

Firma Soldiers-Asg może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Firma Soldiers-Asg nie ponosi odpowiedzialności za montaż części wewnętrznych Gearboxa. Montaż części wymaga doświadczenia oraz zdolności manualnych. Samodzielny montaż, równa się to z utratą gwarancji na daną część.
Gwarancja jest ważna wtedy, gdy dana część została założona przez nasz serwis.
 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Soldiers-Asg jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@soldiersasg.pl. Soldiers-Asg zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. Soldiers-Asg nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Soldiers-Asg podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Soldiers-Asg o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@soldiersasg.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Soldiers-Asg zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
  Soldiers-Asg a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Soldiers-Asg a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  Soldiers-Asg
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

REGULAMIN SERWISU REPLIK SOLDIERSASG.PL Z 21.11.2022

 

1. Każda usługa serwisowa objęta jest gwarancją.
2. Okres gwarancyjny replik po tuningu uzależniony jest od stanu repliki oraz rodzaju przeprowadzonej modyfikacji.
3. Części gearboxa zakupione w sklepie i zamontowane w naszym serwisie objęte są do 3 miesięcy gwarancji.
4. Zgłoszenie zostaje przyjęte w momencie odbioru replik/i od klienta lub kuriera. Wysyłka na koszt zlecającego.

4.1. Wysyłka replik/i tylko w kartonie.

5. Czas trwania serwisu do 20 dni roboczych od daty dostarczenia repliki na serwis.
6. Klient zobowiązany jest do odbioru replik/i w terminie do 14 dni od daty zakończenia naprawy/tuningu.

6.1. O zakończeniu usługi zlecający zostanie poinformowany telefonicznie lub emailem.

6.2. Po upływie 14 dni naliczane są odsetki według Art. 481. § 1 w skali miesięcznej w wysokości 10% za magazynowanie replik/i od ceny końcowej serwisu.

7. Termin realizacji usług może się przedłużyć ze względów na dostępności części i ich wysyłki z hurtowni o czym niezwłocznie klient zostanie poinformowany lub sytuacji niezależnych od serwisu.
8. Przy serwisach z większym wkładem finansowym pobierana jest zaliczka ustalana indywidualnie z klientem.
9. Po spisaniu protokołu klient otrzymuje potwierdzenie zdania repliki na serwis.
10. Klient świadomy jest tego, że replika serwisowana może posiadać delikatne rysy, przetarcia po serwisie spowodowane otwieraniem i dopasowywaniem elementów repliki.
11. Czasami potrzebne są modyfikacje części Gearboxa lub elementów repliki dla poprawnego działania mechanizmu. Części zachowują swoje właściwości i działają poprawnie po modyfikacji, a klient nie będzie rościł sobie praw do wymiany tych podzespołów na nowe. Mowa np. o flat-hopie i frezowaniu lufy, korekcie szczęk tłoka i innych modyfikacjach części. 
12. Serwis nie odpowiada za zużycie się części gearboxa oraz zewnętrznych elementów, a także dostarczonych części przez klienta w szczególności replik używanych w czasie prowadzenia czynności serwisowych i ewentualnych ich modyfikacji. 
13. Wszystkie stare części są oddawane klientowi.
14. Jeśli replika nie została naprawiona - uległa zniszczeniu lub klient zrezygnował z serwisu. Replikę oddajemy w stanie na jakim jest etapie serwisowym. Zazwyczaj jest ona w częściach i dokonywana jest opłata za wykonane do tej pory usługi serwisowe. 
15. Ceny podane w cenniku są cenami brutto. 
16. Za każdą wykonaną usługę klient otrzymuje paragon lub fakturę vat.

Replikę na serwis przynieś w pokrowcu !

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI REPLIK SOLDIERSASG.PL Z 28.12.2021

 

1. Replikę może wypożyczyć każda osoba posiadająca dowód tożsamości i musi mieć ukończone 18 lat. Dane z dowodu potrzebne są do spisania umowy wynajmu.
2. Do każdej repliki spisywana jest umowa.
3. Od każdej repliki pobierana jest kaucja. Cena uzależniona od repliki.
4. Replika wypożyczana jest sprawna z uwzględnieniem braków w replice lub dodatków do repliki.
5. Każde braki po oddaniu w replice są pokrywane z kaucji za replikę.
6. Klient zobowiązany jest używania baterii dołączonej do zestawu.
7. Klient zobowiązany jest używania kulek najwyższej jakości.
8. Klient nie ma prawa modyfikować repliki ani jej naprawiać na własną rękę.
9. Popsucie repliki niezależnie od sytuacji czy był to wypadek, przyleciało UFO i zabrało, klient zobowiązany jest pokryć pełny koszt naprawy repliki lub kupno nowej.
10. Koszt wypożyczenia repliki jest podany za dobę (24h) lub więcej.
11. Replikę oddajemy, czystą jak została wydana. W przypadku mocno zabrudzonych replik pobierana będzie opłata serwisowa za jej czyszczenie.
12. Klient zobowiązuje się dbać o replikę i dokona wszystkich starań, aby jej nie uszkodzić.
13. Najemca zobowiązany jest do zwrotu wynajmowanego sprzętu najpóźniej w terminie ostatniego dnia trwania umowy.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu